tel: +48 513 025 491

Kancelaria Prawna we Wrocławiu

Adwokat Grzegorz Kawka

Witam serdecznie na stronie Kancelarii prawnej adwokata Grzegorza Kawki. Kancelaria ma siedzibę we Wrocławiu. Adwokat Grzegorz Kawka świadczy pomoc prawną klientom indywidualnym i podmiotom gospodarczym na terenie całego kraju.
Zapraszam do współpracy. Grzegorz Kawka, adwokat Wrocław.

Projekty

Odszkodowanie za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę

Kolejny spór, który dotyczył wypowiedzenia umowy o pracę. Sąd podzielił stanowisko powoda o tym, że nie było dostatecznych podstaw do rozwiązania umowy, a przyczyny wskazane przez pracodawcę w piśmie nie były prawdziwe i rzeczywiste. Klient wygrał odszkodowanie (wyrok z dnia 13 marca 2018r., IV P 533/16).


Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy

Po raz kolejny do wyjaśnienia sprawy konieczne było zasięgnięcie specjalistycznej opinii biegłego. To on stwierdził, że bez wątpienia doznany przez naszą Klientkę uraz nastąpił w wyniku wypadku przy pracy. Tę opinię w całości podzielił Sąd i rozstrzygnął sprawę na korzyść odwołującej się (wyrok z dnia 21 lutego 2018r., IV U 766/16).


odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie

Pracodawca pozwał naszą Klientkę o zapłatę określonej sumy pieniędzy w związku z ciążącą na niej odpowiedzialnością za mienie powierzone. Po wskazaniu przez nas niezasadności tego roszczenia oraz faktu, że uległo ono przedawnieniu, pracodawca cofnął swój pozew, zaoszczędzając tym samym naszej Klientce czasu i niepotrzebnych nerwów (postanowienie z dnia 21 lutego 2018r., X P 822/17).


Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy

Zdaniem organu rentowego stan zdrowia naszego Klienta uległ poprawie od czasu ostatniego orzekania o częściowej niezdolności do pracy. Renta została zabrana. Klient nie miał wątpliwości, że poprawa taka nie nastąpiła. Sąd po zasięgnięciu opinii biegłych orzekł na korzyść naszego Klienta (wyrok z dnia 15 lutego 2018r., IX U 547/17).


Odwołanie od dyscyplinarki i zasądzone odszkodowanie

Tak zwana dyscyplinarka, a więc rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, jako nadzwyczajny i najbardziej dotkliwy dla pracownika sposób rozwiązania umowy o pracę, powinno być stosowane przez pracodawcę wyjątkowo i z ostrożnością. Musi być ono uzasadnione szczególnymi okolicznościami, które w zakresie winy pracownika polegają na jego złej woli lub rażącym niedbalstwie. Powyższe, zdaniem Sądu, nie wystąpiło w kolejnej tego typu sprawie prowadzonej przez nasza Kancelarię. Dzięki temu nasz Klient uzyskał żądane odszkodowanie (wyrok z dnia 26 stycznia 2018r., IV P 36/14).


Praca wykonywana w godzinach nadliczbowych musi być wynagradzana

Kolejna długotrwająca, ale zakończona sukcesem sprawa. Najpierw Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia, a później Sąd Okręgowy we Wrocławiu przyznały rację naszemu Klientowi i uwzględniły jego powództwo o wypłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych (wyrok z dnia 6 października 2017r., IX Pa 97/17).

 


Odszkodowanie za nieuzasadnione wypowiedzenie warunków pracy

Nasza Klientka domagała się od swojego byłego pracodawcy odszkodowania, gdyż jej zdaniem doszło do nieprawidłowego i nieuzasadnionego wypowiedzenia jej warunków pracy i płacy. Sąd ocenił, iż wypowiedzenie złożone naszej Klientce było prawidłowe jedynie od strony formalnej, jednakże nie było ono uzasadnione, w związku z czym Klientce przysługuje zapłata odszkodowania (wyrok z dnia 3 października 2017r., IV P 648/16).


Zapłata wynagrodzenia za pracę

Tym razem Kancelaria reprezentowała pracodawcę, któremu pracownik zarzucał niewywiązanie się z obowiązku zapłaty całości wynagrodzenia za pracę. Zarówno w I jak i w II instancji Sąd oddalił powództwo pracownika i przyznał rację naszemu Klientowi (wyrok z dnia 22 września 2017r., IX Pa 93/17)


Podleganie ubezpieczeniom przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą

Organ rentowy w trakcie postępowania kontrolnego stwierdził, iż nie znalazł dowodów potwierdzających fakt wykonywania przez naszą Klientkę działalności gospodarczej po określonym dniu. Kancelaria w sposób skuteczny w sporze sądowym wykazała, że jest on w błędzie, a działalność jest nadal prowadzona. Klientka uniknęła tym samym zwrotu nienależnie pobranego świadczenia (wyrok z dnia 12 września 2017r., IX U 42/17).


Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

Przedmiotem kolejnego sporu z ZUS było zakwestionowanie przez organ rentowy podstawy wymiaru składek u naszej Klientki. W wyniku wniesionego przez nas odwołania Sąd zmienił decyzję organu rentowego uznając, że powierzony i wykonywany przez odwołującą się zakres obowiązków uzasadniał wysokość wynagrodzenia otrzymywanego przez naszą Klientkę i tym samym zadeklarowaną podstawę wymiaru składek (wyrok z dnia 29 sierpnia 2017r., VIII U 375/16).