tel: +48 513 025 491

Kancelaria Prawna we Wrocławiu

Adwokat Grzegorz Kawka

Witam serdecznie na stronie Kancelarii prawnej adwokata Grzegorza Kawki. Kancelaria ma siedzibę we Wrocławiu. Adwokat Grzegorz Kawka świadczy pomoc prawną klientom indywidualnym i podmiotom gospodarczym na terenie całego kraju.
Zapraszam do współpracy. Grzegorz Kawka, adwokat Wrocław.

O Kancelarii

entry-image

 

 

Nazywam się Grzegorz Marek Kawka.

Jestem absolwentem Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu (2006 r.). Od października 2012 r. jestem wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu.

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywałem podczas ponad dwuletniego (06.2006 – 08.2008) zatrudnienia w administracji publicznej (Urząd Miasta Opola, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, Państwowa Inspekcja Pracy w Opolu), a następnie przez 4 lata (09.2008 – 09.2012) będąc prawnikiem (aplikantem) w kancelarii adwokackiej we Wrocławiu.

 

Wśród obszarów mojej praktyki znajdowały się:

 • indywidualne i zbiorowe prawo pracy,
 • prawo zabezpieczenia społecznego,
 • prawo umów,
 • procesy cywilne,
 • prawo karne.

 

Moje doświadczenie zawodowe obejmuje przede wszystkim:

w zakresie indywidualnego prawa pracy

 • przygotowywanie projektów umów o pracę, umów o zakazie konkurencji oraz umów o odpowiedzialności materialnej;
 • przygotowywanie pełnej dokumentacji pracowniczej wraz z instrukcją prowadzenia akt osobowych;
 • przygotowywanie projektów regulacji wewnętrznych z zakresu prawa pracy – regulaminów pracy i wynagradzania,  regulaminów gospodarowania środkami ZFŚS, regulaminów korzystania z telefonów i samochodów służbowych;
 • doradzanie przedsiębiorcom w zakresie przeprowadzania zwolnień indywidualnych,  a także nadzór prawny i przygotowanie dokumentacji związanej ze zwolnieniami grupowymi;
 • przeprowadzanie audytów funkcji personalnej polegających na zbadaniu podstawowych kwestii związanych z prowadzeniem spraw pracowniczych u pracodawców (cel: eliminowanie błędów, identyfikacja zagrożeń);
 • przygotowywanie opinii prawnych wspomagających politykę personalną organizacji  np. dotyczących czasu pracy, optymalizacji kosztów wynagradzania;
 • indywidualne konsultacje prawne dla pracowników;

 

w zakresie zbiorowego prawa pracy 

 • reprezentowanie Pracodawców w negocjacjach ze związkami zawodowymi w związku  z przekształceniami Spółek (transfery pracowników), zmianami zasad wynagradzania (zmiany i wypowiedzenia układów zbiorowych pracy) czy zwolnieniami grupowymi,

 

w zakresie spraw sądowych z zakresu prawa pracy 

 • reprezentowanie Stron w sporach pracowniczych w szczególności w sprawach o:

ustalenie stosunku pracy,
– odszkodowanie w związku z niezgodnym z prawem rozwiązaniem umowy o pracę,
przywrócenie do pracy,
– wynagrodzenie za pracę,
wynagrodzenie za nadgodziny,
– nagrodę jubileuszową,
odszkodowanie z tytułu niepodejmowania działalności konkurencyjnej,
– odprawę emerytalną (rentową),
odprawę w związku ze zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika,
– uchylenie kary porządkowej,
sprostowanie świadectwa pracy;

 

w zakresie spraw sądowych z zakresu ubezpieczeń społecznych 

 • reprezentowanie Wnioskodawców w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, w szczególności w sprawach o:

– ustalenie obowiązku podlegania ubezpieczeniu społecznemu,
– ustalenie podstawy wymiaru składek,
– ustalenie odpowiedzialności zarządu za zaległości składkowe spółki,
– ustalenie prawa do wcześniejszej emerytury,
– ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy,
– ustalenie prawa do renty rodzinnej,
– zwrot nienależnie pobranych świadczeń,

 

w zakresie pozostałych spraw cywilnych 

 • reprezentowanie Stron w sprawach cywilnych:

– dotyczących odpowiedzialności kontraktowej (niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy)
– odszkodowawczych (m.in. przeciwko towarzystwom ubezpieczeń),
– rodzinnych (o alimenty, o rozwód, o podział majątku),
– spadkowych (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku)
– sporach gospodarczych,
– postępowaniach egzekucyjnych.

 

w zakresie prawa umów 

 • przygotowywanie projektów i negocjowanie umów cywilnoprawnych,
 • opiniowanie umów cywilnoprawnych,

 

w zakresie praktyki karnej

 • reprezentowanie klientów na wszystkich etapach postępowania karnego i w postępowaniach w sprawach o wykroczenia;
 • reprezentowanie Pracodawców w postępowaniu w sprawach o wykroczenia i karnych.

 

Aktualnie prowadzę indywidualną kancelarię adwokacką we Wrocławiu. Stale współpracuję z kilkoma wrocławskimi kancelariami prawnymi.