tel: +48 513 025 491

Kancelaria Prawna we Wrocławiu

Adwokat Grzegorz Kawka

Witam serdecznie na stronie Kancelarii prawnej adwokata Grzegorza Kawki. Kancelaria ma siedzibę we Wrocławiu. Adwokat Grzegorz Kawka świadczy pomoc prawną klientom indywidualnym i podmiotom gospodarczym na terenie całego kraju.
Zapraszam do współpracy. Grzegorz Kawka, adwokat Wrocław.

Projekty

Ugoda w sprawie o nadgodziny

Wzajemne ustępstwa Stron doprowadziły do zawarcia ugody w sprawie, w której jedną z pretensji Pracownika reprezentowanego przez Kancelarię była zapłata wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Zaoszczędzono w ten sposób co najmniej kilkanaście miesięcy, bo tyle pewnie potrwałby spór w tej sprawie (ugoda z 13.1.2017r., X P 435/16).


Wadliwe rozwiązanie umowy o pracę

Dobrze rozpoczynamy Nowy 2017 Rok. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy uwzględnił roszczenie reprezentowanego przez Kancelarię Pracownika i przywrócił Powoda do pracy na dotychczasowych warunkach pracy i płacy (wyrok z dnia 2.01.2017 r., sygn. akt VII P 649/14).

 


Pozorna umowa o pracę

Zdaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych umowa o pracę była pozorna. Zdaniem Sądu Okręgowego w Warszawie rację miała Pracownica reprezentowana w sprawie przez Kancelarię. Sąd zmienił decyzję ZUS i ustalił podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (wyrok z dnia 19.12.2016r., XIV U 1497/15).


Orzeczenie WZON

Zmienia zaskarżone orzeczenie strony pozwanej i poprzedzające je orzeczenie z dnia xxxx Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Wrocławiu w ten sposób, że zalicza małoletniego powoda do osób niepełnosprawnych oraz w części dotyczącej wskazań pkt 7, że małoletni powód wymaga konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.” Tak brzmiał punkt I wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu, który został dzisiaj ogłoszony. Rozstrzygnięcie w pełni zgodne z Naszym żądaniem (wyrok z dnia 16.12.2016r., IV U 556/16).


Pozorna umowa o pracę

Odwołanie zasadne. Sąd Okręgowy we Wrocławiu wyrokiem z dnia 12.12.2016r. zmienił decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i objął Naszą Klientkę ubezpieczeniem z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zarzuty ZUS-u – pozorność umowy o pracę – nie ostały się w postępowaniu sądowym (sprawa VIII U 2082/15).


Renta wypadkowa

Wyrokiem z dnia 29.11.2016r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu przyznał Naszemu Klientowi prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie kwestionował niezdolności do pracy, zarzucał jednak niewystępowanie związku pomiędzy zdarzeniem wypadkowym a stwierdzoną niezdolnością do pracy. Ostatecznie Sąd po zasięgnięciu opinii biegłego przyznał rację odwołującemu się (IX U 922/16).


Pozorna umowa o pracę

Kolejna decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zmieniona. Wyrokiem z dnia 28.11.2016r. Sąd Okręgowy w Opolu stwierdził podleganie odwołującej się ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zarzuty ZUS m.in. pozorność zatrudnienia nie potwierdziły się (V U 2151/15).


Renta z tytułu niezdolności do pracy – tak, koszty – nie!

Sąd Okręgowy we Wrocławiu uwzględnił odwołanie złożone przez Kancelarię i przyznał naszemu Klientowi prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy na rok (wyrok z dnia 19.07.2016r., VIII U 273/16). Sąd zasądził kwotę 120 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego, zamiast wynikającej z Rozporządzenia kwoty 360 zł. Szykujemy w tej sprawie zażalenie.

Grzegorz Kawka, adwokat


Nowy okres zasiłkowy

Spór pomiędzy ubezpieczonym reprezentowanym przez Kancelarię a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych dotyczył prawa do zasiłku chorobowego. W trakcie postępowania dowodowego wykazaliśmy, że doszło do otwarcia nowego okresu chorobowego – niezdolność do pracy nie była spowodowana tą samą chorobą. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy uwzględnił odwołanie i przyznał prawo do zasiłku (wyrok z dnia 18.05.2016r., VII U 422/14). Postępowanie trwało prawie 2 lata między innymi dlatego, że pierwsza opinia biegłego była niekorzystna dla ubezpieczonego.

Grzegorz Kawka, adwokat Wrocław


Spór o wysokość emerytury.

Od czasu do czasu zdarzają się w Kancelarii sprawy nietypowe. I ta była taka. Ostatecznie Sąd Okręgowy we Wrocławiu przyznał rację naszemu Klientowi uznając Jego prawo do przeliczenia emerytury zgodnie z art. 55 w związku z art. 26 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (wyrok z dnia 11.02.2016r., sygn. akt VIII U 792/2015). Zapisujemy zatem kolejne zwycięstwo z ZUSem w tym roku.

Grzegorz Kawka, adwokat