tel: +48 513 025 491

Kancelaria Prawna we Wrocławiu

Adwokat Grzegorz Kawka

Witam serdecznie na stronie Kancelarii prawnej adwokata Grzegorza Kawki. Kancelaria ma siedzibę we Wrocławiu. Adwokat Grzegorz Kawka świadczy pomoc prawną klientom indywidualnym i podmiotom gospodarczym na terenie całego kraju.
Zapraszam do współpracy. Grzegorz Kawka, adwokat Wrocław.

Projekty

Wcześniejsza emerytura

Dobra passa w sporach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych trwa. Wczoraj sukces w Kaliszu dzisiaj we Wrocławiu. Sąd Okręgowy we Wrocławiu rozpoznając sprawę Klienta Kancelarii zmienił decyzję organu rentowego w ten sposób, że przyznał wnioskodawczy prawo do wcześniejszej emerytury (wyrok z dnia 1.10.2015r. sygn. VIII U 793/15).

Grzegorz Kawka, adwokat wrocław


Podleganie ubezpieczeniom społecznym – działalność gospodarcza

Udowodnienie faktycznego prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej – przed takim zadaniem stanęliśmy w kolejnym sporze z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Tym razem sprawa toczyła się przed Sądem Okręgowym w Kaliszu. Odwołanie od decyzji ZUS złożyliśmy w dniu 17 stycznia 2015r. Ostatecznie Sąd I instancji zmienił zaskarżoną decyzję w ten sposób, że ustalił, iż wnioskodawczyni podlegała ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (wyrok z dnia 30.09.2015r., sygn. V U 175/15). Pierwszy powakacyjny miesiąc kończy się zwycięstwem z ZUS-em. Jutro 3 rozprawy w Sądzie Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu.

Grzegorz Kawka, adwokat Wrocław


Ugoda w sprawie o nakazanie wydania świadectwa pracy

Ugoda, czyli szybki sposób na rozwiązanie sporu pomiędzy pracownikiem i pracodawcą. Udało się w sprawie o nakazanie wydania świadectwa pracy (sygn. IV P 349/15).


Spór o podstawę wymiaru składek – umowa o pracę

Jeżeli po zawarciu umowy o pracę w krótkim okresie czasu zgłosisz roszczenie o wypłatę zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego musisz liczyć się z reakcją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. ZUS może zakwestionować umowę o pracę stwierdzając pozorność zatrudnienia. Może również zakwestionować również ustalone przez strony wynagrodzenie i obniżyć podstawę wymiaru składek z tytułu zatrudnienia. Tak było w przypadku tej sprawy. Zgodnie z decyzją ZUS nowa podstawa miała być równa minimalnemu wynagrodzeniu. Tymczasem ustalone przez strony wynagrodzenie w umowie o pracę było przeszło 4 razy większe. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego Sąd przyznał rację Klientowi Kancelarii (wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 18 czerwca 2015r., sygn. VIII U 1548/14).

Otrzymałeś podobną decyzję ZUS, zapraszam do współpracy.

Grzegorz Kawka, adwokat Wrocław


Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

Na rozstrzygnięcie tej sprawy trzeba było czekać ponad dwa lata. Odwołanie od decyzji w sprawie renty zostało wniesione w kwietniu 2013r. Co ciekawe Lekarz orzecznik ZUS uznał, że wnioskodawczyni jest częściowo niezdolna do pracy. Takie orzeczenie nie dawało jednak podstaw do przyznania prawa do renty. Co ciekawe biegli sądowi (w ilości dwóch) stwierdzili w swojej pierwszej opinii, że wnioskodawczyni nie jest niezdolna do pracy. Na takim etapie sprawy przystąpiliśmy (Kancelaria) do sprawy. Zastrzeżenia do opinii nie wystarczyły. Złożyliśmy wniosek o inny zespół biegłych. Tym razem się udało – biegli stwierdzili całkowitą niezdolność do pracy wnioskodawczyni. W ślad za tym Sąd Okręgowy we Wrocławiu wyrokiem z dnia 8 czerwca 2015r. zmienił decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i przyznał wnioskodawczyni prawo do renty (sprawa IX U 1718/13).

Grzegorz Kawka, adwokat Wrocław


Umowa na czas określony a świadczenie przedemerytalne

Kolejna pozytywnie zakończona potyczka z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Odwołanie od decyzji ZUS w przedmiocie świadczenia przedemerytalnego okazało się skuteczne i Sąd Okręgowy we Wrocławiu wyrokiem z dnia 27 maja 2015r. (sprawa IX U 2414/13)  zmienił decyzję Zakładu i przyznał wnioskodawcy prawo do świadczenia. ZUS kwestionował przyczyny rozwiązania umowy z pracownikiem. Zasadniczy problem zasadzał się w niemożliwości posłużenia się dokumentem w postaci wypowiedzenia bowiem umowa o pracę była umową na czas określony i pracodawca nie wskazał w piśmie przyczyny zwolnienia. Nie mniej jednak zaoferowaliśmy Sądowi materiał, który pozwalał na stwierdzenie, że powodem wypowiedzenia były przyczyny dotyczące zakładu pracy. Wyrok jest nieprawomocny.


Spór o podstawę wymiaru składek

Spory z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych rzadko kończą się w I instancji. I tak było tym razem. A rzecz rozchodziła się o to czy dodatek funkcyjny zabrany pracownikowi z dnia na dzień (w okresie powierzenia pracownikowi innej pracy w trybie oddelegowania – art. 42 par. 4 Kodeksu pracy – za którą dodatek się należy) będzie wliczał się do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Zdeterminowanie Klienta i Nasza wiedza pozwoliły ostatecznie przechylić szalę na korzyść ubezpieczonego. Było ciężko bo dopiero Sąd Okręgowy we Wrocławiu (w tym wypadku II instancja) uznał, że decyzja Zakładu była wadliwa. Wyrokiem z dnia 22 maja 2015r. (IX Ua 26/15) Sąd II instancji zmienił więc wyrok Sądu Rejonowego i poprzedzającą go decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.


Renta rodzinna wypadkowa

Kancelaria reprezentuje Klientów w sporach toczących się przed Sądami na terenie całej Polski. Prawie 2 lata toczył się spór z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Odział w Częstochowie o ustalenie prawa do renty rodzinnej w związku z wypadkiem przy pracy. Wyrokiem z dnia 22.04.2015r. (VU 1630/13) Sąd Okręgowy w Częstochowie zmienił decyzję ZUS i przyznał wnioskodawczyni prawo do świadczenia. Podstawowym problemem w przedmiotowej sprawie był brak protokołu powypadkowego. ZUS pomimo braku do tego podstaw wydał decyzję o odmowie wszczęcia postępowania (podczas, gdy powinien wydać decyzję o odmowie ustalenia prawa do świadczenia).  W trakcie rozpoznawania sprawy Sąd dysponował już protokołem wypadkowym, wystawionym kilka miesięcy po wypadku, z tym że stwierdzono w nim, że zdarzenie nie było wypadkiem przy pracy. Po przesłuchaniu świadków i przeprowadzeniu dowodu z opinii biegłego Sąd ostatecznie uznał, że zmarły uległ wypadkowi w pracy, a jego śmierć miała bezpośredni związek ze zdarzeniem wypadkowym. Więcej o tym jakie problemy faktyczne i prawne pojawiły się przy okazji tej sprawy wkrótce na moim BLOGU.

PS Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jak się później okazało, nie składał apelacji.


Przywrócenie terminu do opłacenia składki ZUS

 

Zgodnie z przepisem zawartym w art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w uzasadnionych przypadkach Zakład może wyrazić zgodę na opłacenie składek po terminie. W sprawie, o której wspominamy oczywiście taka zgoda nie została wyrażona. Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił potwierdzenia ubezpieczenia z uwagi na opłacenie składki po terminie. Odwołanie od decyzji ZUS wniesione w imieniu Klienta Kancelarii okazało się skuteczne. Sąd Okręgowy w Świdnicy wyrokiem z dnia 15 kwietnia 2015r. zmienił decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i objął wnioskodawcę ubezpieczeniem (sygn. akt VII U 323/15). Sąd uznał, że zapłacenie składki po terminie wynikało z przyczyn losowych i rodzinnych, a powódce nie można było zarzucić niedbalstwa czy niedołożenia należytej staranności w prowadzeniu działalności. Więcej wkrótce na moim BLOGU.

 

Grzegorz Kawka, adwokat, ubezpieczenia społeczne Wrocław


Odwołanie od decyzji WZON

Możemy pochwalić się kolejnym skutecznym odwołaniem od orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Dolnośląskim we Wrocławiu. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu, wyrokiem z dnia 9 marca 2015 r. zmienił zaskarżone orzeczenie i poprzedzające je orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Wrocławiu w ten sposób, że zaliczył powoda do osób niepełnosprawnych (sprawa IVP 403/14).