tel: +48 513 025 491

Kancelaria Prawna we Wrocławiu

Adwokat Grzegorz Kawka

Witam serdecznie na stronie Kancelarii prawnej adwokata Grzegorza Kawki. Kancelaria ma siedzibę we Wrocławiu. Adwokat Grzegorz Kawka świadczy pomoc prawną klientom indywidualnym i podmiotom gospodarczym na terenie całego kraju.
Zapraszam do współpracy. Grzegorz Kawka, adwokat Wrocław.

Projekty

Spór z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych o emeryturę.

Kancelaria skutecznie reprezentowała Klienta w sporze z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu o ustalenie prawa o emerytury. Wyrokiem z dnia 3 lutego 2016r. Sąd zmienił decyzję ZUS i przyznał wnioskodawcy prawo do emerytury oraz orzekł o zwrocie kosztów zastępstwa prawnego (sygn. akt VIII U 1696/15). 

Grzegorz Kawka, adwokat Wrocław


Nieuzasadniona dyscyplinarka!

Kancelaria skutecznie reprezentowała pracownika w sporze z pracodawcą o zapłatę odszkodowania w związku z nieuzasadnionym rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Sąd I instancji uznał roszczenie pracownika za uzasadnione i zasądził odszkodowanie w wysokości 3-krotności wynagrodzenia (wyrok z dnia 12.01.2016r., X P 178/15).

Grzegorz Kawka, adwokat Wrocław

 


Zwolnienie dyscyplinarne pracownicy w ciąży.

Tego rodzaju sprawy nigdy nie należą do prostych. Pomimo szczególnej ochrony przysługującej pracownicy w ciąży wspólnie z pracodawcą podjęliśmy próbę przekonania Sądu co do słuszności rozwiązania umowy o pracę. Ostatecznie spór zakończył na pierwszej rozprawie, ponieważ pracownica po zapoznaniu się z odpowiedzią na pozew cofnęła pozew. Sąd umorzył postępowanie w sprawie. Pozostało rozstrzygnięcie o kosztach zastępstwa prawnego. To nie decyzja, a jej uzasadnienie budziło zdumienie. Sąd postanowił nie obciążać powódki kosztami postępowania albowiem „profesjonalny pełnomocnik strony pozwanej nie podjął w sprawie żadnych czasochłonnych czynności. Jego czynności sprowadziły się jedynie do napisania odpowiedzi na pozew i stawiennictwa na pierwszą rozprawę” (postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu, X Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sygn. akt X P 903/15). Nie zepsuło to jednak smaku zwycięstwa.

Grzegorz Kawka, adwokat


Spór o świadczenie przedemerytalne.

Wyrokiem z dnia 2 listopada 2015r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu zmienił decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i przyznał naszej Klientce prawo do świadczenia przedemerytalnego ( sygn. akt VIII U 1205/15).

Grzegorz Kawka, adwokat Wrocław


Pozorna umowa o pracę – spór z ZUS.

Jedna z wielu spraw, w której ZUS zarzucał pozorność zatrudnienia ubezpieczonej. Wyrokiem z dnia 14 października 2015r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu, uwzględnił odwołanie, zmienił decyzję ZUS w ten sposób, że stwierdził, że wnioskodawczyni podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu jako pracowniku u płatnika składek (sygn. akt VIII U 1373/14). Adwokat Grzegorz Kawka reprezentował wnioskodawczynię w niniejszej sprawie.

Prowadzisz spór z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Zapraszamy do współpracy.

Kancelaria Prawna Adwokat Grzegorz Kawka


Wcześniejsza emerytura

Dobra passa w sporach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych trwa. Wczoraj sukces w Kaliszu dzisiaj we Wrocławiu. Sąd Okręgowy we Wrocławiu rozpoznając sprawę Klienta Kancelarii zmienił decyzję organu rentowego w ten sposób, że przyznał wnioskodawcy prawo do wcześniejszej emerytury (wyrok z dnia 1.10.2015r. sygn. VIII U 793/15).

Grzegorz Kawka, adwokat wrocław


Podleganie ubezpieczeniom społecznym – działalność gospodarcza

Udowodnienie faktycznego prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej – przed takim zadaniem stanęliśmy w kolejnym sporze z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Tym razem sprawa toczyła się przed Sądem Okręgowym w Kaliszu. Odwołanie od decyzji ZUS złożyliśmy w dniu 17 stycznia 2015r. Ostatecznie Sąd I instancji zmienił zaskarżoną decyzję w ten sposób, że ustalił, iż wnioskodawczyni podlegała ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (wyrok z dnia 30.09.2015r., sygn. V U 175/15). Pierwszy powakacyjny miesiąc kończy się zwycięstwem z ZUS-em. Jutro 3 rozprawy w Sądzie Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu.

Grzegorz Kawka, adwokat Wrocław


Ugoda w sprawie o nakazanie wydania świadectwa pracy

Ugoda, czyli szybki sposób na rozwiązanie sporu pomiędzy pracownikiem i pracodawcą. Udało się w sprawie o nakazanie wydania świadectwa pracy (sygn. IV P 349/15).


Spór o podstawę wymiaru składek – umowa o pracę

Jeżeli po zawarciu umowy o pracę w krótkim okresie czasu zgłosisz roszczenie o wypłatę zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego musisz liczyć się z reakcją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. ZUS może zakwestionować umowę o pracę stwierdzając pozorność zatrudnienia. Może również zakwestionować również ustalone przez strony wynagrodzenie i obniżyć podstawę wymiaru składek z tytułu zatrudnienia. Tak było w przypadku tej sprawy. Zgodnie z decyzją ZUS nowa podstawa miała być równa minimalnemu wynagrodzeniu. Tymczasem ustalone przez strony wynagrodzenie w umowie o pracę było przeszło 4 razy większe. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego Sąd przyznał rację Klientowi Kancelarii (wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 18 czerwca 2015r., sygn. VIII U 1548/14).

Otrzymałeś podobną decyzję ZUS, zapraszam do współpracy.

Grzegorz Kawka, adwokat Wrocław


Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

Na rozstrzygnięcie tej sprawy trzeba było czekać ponad dwa lata. Odwołanie od decyzji w sprawie renty zostało wniesione w kwietniu 2013r. Co ciekawe Lekarz orzecznik ZUS uznał, że wnioskodawczyni jest częściowo niezdolna do pracy. Takie orzeczenie nie dawało jednak podstaw do przyznania prawa do renty. Co ciekawe biegli sądowi (w ilości dwóch) stwierdzili w swojej pierwszej opinii, że wnioskodawczyni nie jest niezdolna do pracy. Na takim etapie sprawy przystąpiliśmy (Kancelaria) do sprawy. Zastrzeżenia do opinii nie wystarczyły. Złożyliśmy wniosek o inny zespół biegłych. Tym razem się udało – biegli stwierdzili całkowitą niezdolność do pracy wnioskodawczyni. W ślad za tym Sąd Okręgowy we Wrocławiu wyrokiem z dnia 8 czerwca 2015r. zmienił decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i przyznał wnioskodawczyni prawo do renty (sprawa IX U 1718/13).

Grzegorz Kawka, adwokat Wrocław