tel: +48 513 025 491

Kancelaria Prawna we Wrocławiu

Adwokat Grzegorz Kawka

Witam serdecznie na stronie Kancelarii prawnej adwokata Grzegorza Kawki. Kancelaria ma siedzibę we Wrocławiu. Adwokat Grzegorz Kawka świadczy pomoc prawną klientom indywidualnym i podmiotom gospodarczym na terenie całego kraju.
Zapraszam do współpracy. Grzegorz Kawka, adwokat Wrocław.

Projekty

Roszczenia w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę

Wypracowanie kompromisu między Stronami o sprzecznych i na pierwszy rzut oka nie dających się ze sobą pogodzić interesach, jest niezwykle trudne. Jednak nie niemożliwe. Potwierdzają to kolejne dwie ugody zawarte tego samego dnia w sprawach, w których nasi Klienci domagali się od swoich pracodawców roszczeń z tytułu bezzasadnego wypowiedzenia umowy o pracę (ugody z dnia 25 sierpnia 2017r.: IV P 144/17 oraz IV P 115/17).


Renta w związku z wypadkiem przy pracy

Do Kancelarii przyszedł klient z niekorzystnym wyrokiem Sądu I instancji. Dzięki wniesionej przez nas apelacji Sąd II instancji uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Dokonując ponownej analizy Sąd Okręgowy uznał, że odwołanie naszego klienta było zasadne i zasługuje na uwzględnienie. Ta sytuacja pokazuje, że sądy w swych wyrokach nie są nieomylne i warto walczyć o swoje prawa do końca (wyrok z dnia 30 marca 2017r., IX U 11/16).


Jednorazowe odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej

Krzywdząca decyzja organu rentowego, która przyznawała naszej Klientce prawo do jednorazowego odszkodowania z tytułu choroby zawodowej jedynie za 10% uszczerbku na zdrowiu. To od niej Klientka postanowiła się odwołać. W sprawie niezbędne było powołanie biegłych. Sąd dał wiarę ich rzetelnym i opartym na wnikliwej analizie opiniom. Tym samym uwzględnił odwołanie naszej klientki i zmienił zaskarżoną decyzję organu rentowego określając uszczerbek na poziomie 28 % (wyrok z dnia 30 stycznia 2017r., IV U 280/15).


Renta z tytułu niezdolności do pracy

To była dotąd najdłuższa z prowadzonych przeze mnie spraw. Rozpoczęła się na początku 2013 roku, a zakończyła wraz z rozpoczęciem 2017 roku. Kwestią sporną w sprawie było ustalenie, czy nasza Klientka może być uznana za osobę częściowo niezdolną do pracy, bowiem w znacznym stopniu utraciła zdolność do wykonywania pracy zgodnie z poziomem posiadanych kwalifikacji. Batalia z organem rentowym była niezwykle żmudna i zacięta, a podczas toczącego się postępowania powoływano kilku biegłych. Ostatecznie Sąd – po dogłębnej analizie całej sprawy – przychylił się do odwołania naszej Klientki, przyznając jej prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy (wyrok z dnia 27 stycznia 2017r., IX U 269/13).


Ugoda w sprawie o nadgodziny

Wzajemne ustępstwa Stron doprowadziły do zawarcia ugody w sprawie, w której jedną z pretensji Pracownika reprezentowanego przez Kancelarię była zapłata wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Zaoszczędzono w ten sposób co najmniej kilkanaście miesięcy, bo tyle pewnie potrwałby spór w tej sprawie (ugoda z 13.1.2017r., X P 435/16).


Wadliwe rozwiązanie umowy o pracę

Dobrze rozpoczynamy Nowy 2017 Rok. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy uwzględnił roszczenie reprezentowanego przez Kancelarię Pracownika i przywrócił Powoda do pracy na dotychczasowych warunkach pracy i płacy (wyrok z dnia 2.01.2017 r., sygn. akt VII P 649/14).

 


Pozorna umowa o pracę

Zdaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych umowa o pracę była pozorna. Zdaniem Sądu Okręgowego w Warszawie rację miała Pracownica reprezentowana w sprawie przez Kancelarię. Sąd zmienił decyzję ZUS i ustalił podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (wyrok z dnia 19.12.2016r., XIV U 1497/15).


Orzeczenie WZON

Zmienia zaskarżone orzeczenie strony pozwanej i poprzedzające je orzeczenie z dnia xxxx Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Wrocławiu w ten sposób, że zalicza małoletniego powoda do osób niepełnosprawnych oraz w części dotyczącej wskazań pkt 7, że małoletni powód wymaga konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.” Tak brzmiał punkt I wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu, który został dzisiaj ogłoszony. Rozstrzygnięcie w pełni zgodne z Naszym żądaniem (wyrok z dnia 16.12.2016r., IV U 556/16).


Pozorna umowa o pracę

Odwołanie zasadne. Sąd Okręgowy we Wrocławiu wyrokiem z dnia 12.12.2016r. zmienił decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i objął Naszą Klientkę ubezpieczeniem z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zarzuty ZUS-u – pozorność umowy o pracę – nie ostały się w postępowaniu sądowym (sprawa VIII U 2082/15).


Renta wypadkowa

Wyrokiem z dnia 29.11.2016r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu przyznał Naszemu Klientowi prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie kwestionował niezdolności do pracy, zarzucał jednak niewystępowanie związku pomiędzy zdarzeniem wypadkowym a stwierdzoną niezdolnością do pracy. Ostatecznie Sąd po zasięgnięciu opinii biegłego przyznał rację odwołującemu się (IX U 922/16).