tel: +48 513 025 491

Kancelaria Prawna we Wrocławiu

Adwokat Grzegorz Kawka

Witam serdecznie na stronie Kancelarii prawnej adwokata Grzegorza Kawki. Kancelaria ma siedzibę we Wrocławiu. Adwokat Grzegorz Kawka świadczy pomoc prawną klientom indywidualnym i podmiotom gospodarczym na terenie całego kraju.
Zapraszam do współpracy. Grzegorz Kawka, adwokat Wrocław.

Projekty

Pozorna umowa o pracę

Kolejna decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zmieniona. Wyrokiem z dnia 28.11.2016r. Sąd Okręgowy w Opolu stwierdził podleganie odwołującej się ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zarzuty ZUS m.in. pozorność zatrudnienia nie potwierdziły się (V U 2151/15).


Renta z tytułu niezdolności do pracy – tak, koszty – nie!

Sąd Okręgowy we Wrocławiu uwzględnił odwołanie złożone przez Kancelarię i przyznał naszemu Klientowi prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy na rok (wyrok z dnia 19.07.2016r., VIII U 273/16). Sąd zasądził kwotę 120 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego, zamiast wynikającej z Rozporządzenia kwoty 360 zł. Szykujemy w tej sprawie zażalenie.

Grzegorz Kawka, adwokat


Nowy okres zasiłkowy

Spór pomiędzy ubezpieczonym reprezentowanym przez Kancelarię a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych dotyczył prawa do zasiłku chorobowego. W trakcie postępowania dowodowego wykazaliśmy, że doszło do otwarcia nowego okresu chorobowego – niezdolność do pracy nie była spowodowana tą samą chorobą. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy uwzględnił odwołanie i przyznał prawo do zasiłku (wyrok z dnia 18.05.2016r., VII U 422/14). Postępowanie trwało prawie 2 lata między innymi dlatego, że pierwsza opinia biegłego była niekorzystna dla ubezpieczonego.

Grzegorz Kawka, adwokat Wrocław


Spór o wysokość emerytury.

Od czasu do czasu zdarzają się w Kancelarii sprawy nietypowe. I ta była taka. Ostatecznie Sąd Okręgowy we Wrocławiu przyznał rację naszemu Klientowi uznając Jego prawo do przeliczenia emerytury zgodnie z art. 55 w związku z art. 26 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (wyrok z dnia 11.02.2016r., sygn. akt VIII U 792/2015). Zapisujemy zatem kolejne zwycięstwo z ZUSem w tym roku.

Grzegorz Kawka, adwokat


Spór z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych o emeryturę.

Kancelaria skutecznie reprezentowała Klienta w sporze z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych przed Sądem Okręgowym we Wrocławiu o ustalenie prawa o emerytury. Wyrokiem z dnia 3 lutego 2016r. Sąd zmienił decyzję ZUS i przyznał wnioskodawcy prawo do emerytury oraz orzekł o zwrocie kosztów zastępstwa prawnego (sygn. akt VIII U 1696/15). 

Grzegorz Kawka, adwokat Wrocław


Nieuzasadniona dyscyplinarka!

Kancelaria skutecznie reprezentowała pracownika w sporze z pracodawcą o zapłatę odszkodowania w związku z nieuzasadnionym rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Sąd I instancji uznał roszczenie pracownika za uzasadnione i zasądził odszkodowanie w wysokości 3-krotności wynagrodzenia (wyrok z dnia 12.01.2016r., X P 178/15).

Grzegorz Kawka, adwokat Wrocław

 


Zwolnienie dyscyplinarne pracownicy w ciąży.

Tego rodzaju sprawy nigdy nie należą do prostych. Pomimo szczególnej ochrony przysługującej pracownicy w ciąży wspólnie z pracodawcą podjęliśmy próbę przekonania Sądu co do słuszności rozwiązania umowy o pracę. Ostatecznie spór zakończył na pierwszej rozprawie, ponieważ pracownica po zapoznaniu się z odpowiedzią na pozew cofnęła pozew. Sąd umorzył postępowanie w sprawie. Pozostało rozstrzygnięcie o kosztach zastępstwa prawnego. To nie decyzja, a jej uzasadnienie budziło zdumienie. Sąd postanowił nie obciążać powódki kosztami postępowania albowiem „profesjonalny pełnomocnik strony pozwanej nie podjął w sprawie żadnych czasochłonnych czynności. Jego czynności sprowadziły się jedynie do napisania odpowiedzi na pozew i stawiennictwa na pierwszą rozprawę” (postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu, X Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sygn. akt X P 903/15). Nie zepsuło to jednak smaku zwycięstwa.

Grzegorz Kawka, adwokat


Spór o świadczenie przedemerytalne.

Wyrokiem z dnia 2 listopada 2015r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu zmienił decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i przyznał naszej Klientce prawo do świadczenia przedemerytalnego ( sygn. akt VIII U 1205/15).

Grzegorz Kawka, adwokat Wrocław


Pozorna umowa o pracę – spór z ZUS.

Jedna z wielu spraw, w której ZUS zarzucał pozorność zatrudnienia ubezpieczonej. Wyrokiem z dnia 14 października 2015r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu, uwzględnił odwołanie, zmienił decyzję ZUS w ten sposób, że stwierdził, że wnioskodawczyni podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu jako pracowniku u płatnika składek (sygn. akt VIII U 1373/14). Adwokat Grzegorz Kawka reprezentował wnioskodawczynię w niniejszej sprawie.

Prowadzisz spór z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Zapraszamy do współpracy.

Kancelaria Prawna Adwokat Grzegorz Kawka


Wcześniejsza emerytura

Dobra passa w sporach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych trwa. Wczoraj sukces w Kaliszu dzisiaj we Wrocławiu. Sąd Okręgowy we Wrocławiu rozpoznając sprawę Klienta Kancelarii zmienił decyzję organu rentowego w ten sposób, że przyznał wnioskodawcy prawo do wcześniejszej emerytury (wyrok z dnia 1.10.2015r. sygn. VIII U 793/15).

Grzegorz Kawka, adwokat wrocław