tel: +48 513 025 491

Kancelaria Prawna we Wrocławiu

Adwokat Grzegorz Kawka

Witam serdecznie na stronie Kancelarii prawnej adwokata Grzegorza Kawki. Kancelaria ma siedzibę we Wrocławiu. Adwokat Grzegorz Kawka świadczy pomoc prawną klientom indywidualnym i podmiotom gospodarczym na terenie całego kraju.
Zapraszam do współpracy. Grzegorz Kawka, adwokat Wrocław.

Projekty

Umowa na czas określony a świadczenie przedemerytalne

Kolejna pozytywnie zakończona potyczka z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Odwołanie od decyzji ZUS w przedmiocie świadczenia przedemerytalnego okazało się skuteczne i Sąd Okręgowy we Wrocławiu wyrokiem z dnia 27 maja 2015r. (sprawa IX U 2414/13)  zmienił decyzję Zakładu i przyznał wnioskodawcy prawo do świadczenia. ZUS kwestionował przyczyny rozwiązania umowy z pracownikiem. Zasadniczy problem zasadzał się w niemożliwości posłużenia się dokumentem w postaci wypowiedzenia bowiem umowa o pracę była umową na czas określony i pracodawca nie wskazał w piśmie przyczyny zwolnienia. Nie mniej jednak zaoferowaliśmy Sądowi materiał, który pozwalał na stwierdzenie, że powodem wypowiedzenia były przyczyny dotyczące zakładu pracy. Wyrok jest nieprawomocny.


Spór o podstawę wymiaru składek

Spory z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych rzadko kończą się w I instancji. I tak było tym razem. A rzecz rozchodziła się o to czy dodatek funkcyjny zabrany pracownikowi z dnia na dzień (w okresie powierzenia pracownikowi innej pracy w trybie oddelegowania – art. 42 par. 4 Kodeksu pracy – za którą dodatek się należy) będzie wliczał się do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Zdeterminowanie Klienta i Nasza wiedza pozwoliły ostatecznie przechylić szalę na korzyść ubezpieczonego. Było ciężko bo dopiero Sąd Okręgowy we Wrocławiu (w tym wypadku II instancja) uznał, że decyzja Zakładu była wadliwa. Wyrokiem z dnia 22 maja 2015r. (IX Ua 26/15) Sąd II instancji zmienił więc wyrok Sądu Rejonowego i poprzedzającą go decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.


Renta rodzinna wypadkowa

Kancelaria reprezentuje Klientów w sporach toczących się przed Sądami na terenie całej Polski. Prawie 2 lata toczył się spór z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Odział w Częstochowie o ustalenie prawa do renty rodzinnej w związku z wypadkiem przy pracy. Wyrokiem z dnia 22.04.2015r. (VU 1630/13) Sąd Okręgowy w Częstochowie zmienił decyzję ZUS i przyznał wnioskodawczyni prawo do świadczenia. Podstawowym problemem w przedmiotowej sprawie był brak protokołu powypadkowego. ZUS pomimo braku do tego podstaw wydał decyzję o odmowie wszczęcia postępowania (podczas, gdy powinien wydać decyzję o odmowie ustalenia prawa do świadczenia).  W trakcie rozpoznawania sprawy Sąd dysponował już protokołem wypadkowym, wystawionym kilka miesięcy po wypadku, z tym że stwierdzono w nim, że zdarzenie nie było wypadkiem przy pracy. Po przesłuchaniu świadków i przeprowadzeniu dowodu z opinii biegłego Sąd ostatecznie uznał, że zmarły uległ wypadkowi w pracy, a jego śmierć miała bezpośredni związek ze zdarzeniem wypadkowym. Więcej o tym jakie problemy faktyczne i prawne pojawiły się przy okazji tej sprawy wkrótce na moim BLOGU.

PS Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jak się później okazało, nie składał apelacji.


Przywrócenie terminu do opłacenia składki ZUS

 

Zgodnie z przepisem zawartym w art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w uzasadnionych przypadkach Zakład może wyrazić zgodę na opłacenie składek po terminie. W sprawie, o której wspominamy oczywiście taka zgoda nie została wyrażona. Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił potwierdzenia ubezpieczenia z uwagi na opłacenie składki po terminie. Odwołanie od decyzji ZUS wniesione w imieniu Klienta Kancelarii okazało się skuteczne. Sąd Okręgowy w Świdnicy wyrokiem z dnia 15 kwietnia 2015r. zmienił decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i objął wnioskodawcę ubezpieczeniem (sygn. akt VII U 323/15). Sąd uznał, że zapłacenie składki po terminie wynikało z przyczyn losowych i rodzinnych, a powódce nie można było zarzucić niedbalstwa czy niedołożenia należytej staranności w prowadzeniu działalności. Więcej wkrótce na moim BLOGU.

 

Grzegorz Kawka, adwokat, ubezpieczenia społeczne Wrocław


Odwołanie od decyzji WZON

Możemy pochwalić się kolejnym skutecznym odwołaniem od orzeczenia Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Dolnośląskim we Wrocławiu. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu, wyrokiem z dnia 9 marca 2015 r. zmienił zaskarżone orzeczenie i poprzedzające je orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Wrocławiu w ten sposób, że zaliczył powoda do osób niepełnosprawnych (sprawa IVP 403/14).


wypowiedzenie umowy o pracę

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu zasądził na rzecz pracownika odszkodowanie w związku z nieuzasadnionym wypowiedzeniem umowy o pracę (wyrok z dnia 23.02.2015r.  sygn. akt IV P1088/14).


renta z tytułu niezdolności do pracy

Wyrokiem z dnia 12 lutego 2015r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu zmienił decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we Wrocławiu i przyznał wnioskodawcy prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy (VIII U 1673/14). Kancelaria z powodzeniem reprezentowała odwołującego w tej sprawie.


Pozorna umowa o pracę

Wyrokiem z dnia 8 stycznia 2015r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu zmienił decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i ustalił, że ubezpieczona podlegała ubezpieczeniom społecznym jako pracownik (sygnatura sprawy: VIII U 846/14). W trakcie sporu Zakład stał na stanowisku, że brak jest oczywistych dowodów świadczenia pracy. Organ rentowy podnosił, że rzeczywistym celem zawarcia umowy o pracę była chęć uzyskania wysokich świadczeń z pracowniczego ubezpieczenia chorobowego, a nie wola realizowania obowiązków pracowniczych. Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego Sąd uznał, że odwołująca przedstawiła wystarczające dowody na okoliczność rzeczywistego świadczenia pracy.


wcześniejsza emerytura raz jeszcze

Sąd Okręgowy we Wrocławiu wyrokiem z dnia 9 października 2014r. zmienił decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i przyznał wnioskodawcy prawo do wcześniejszej emerytury zgodnie z wnioskiem. Wadliwość decyzji ZUS była związana z niezaliczeniem do okresu ubezpieczenia wnioskodawcy jego pracy w gospodarstwie rolnym rodziców. Możemy zatem pochwalić się kolejnym skutecznym odwołaniem od decyzji ZUS.


ustalenie stosunku pracy

Kancelaria z powodzeniem reprezentowała „pracodawcę” w procesie o ustalenie stosunku pracy. Wyrokiem z dnia 29 września 2014r. (IVP 647/13) Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia oddalił powództwo „pracownika” o ustalenie stosunku pracy uznając za nieuzasadnione pozostałe roszczenia zgłoszone w procesie (m.in. o nakazanie wydania świadectwa pracy). Sąd uznał, że „pracownik” nie udowodnił, że strony łączyła umowa o pracę.