tel: +48 513 025 491

Kancelaria Prawna we Wrocławiu

Adwokat Grzegorz Kawka

Witam serdecznie na stronie Kancelarii prawnej adwokata Grzegorza Kawki. Kancelaria ma siedzibę we Wrocławiu. Adwokat Grzegorz Kawka świadczy pomoc prawną klientom indywidualnym i podmiotom gospodarczym na terenie całego kraju.
Zapraszam do współpracy. Grzegorz Kawka, adwokat Wrocław.

Oferta

Koszty w sprawach ubezpieczeniowych

 

Uchwała Sądu Najwyższego – Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 7 maja 2013 r., I UZP 1/13 (źródło: www.sn.pl)

W sprawie z zakresu ubezpieczeń społecznych, dotyczącej odwołania od decyzji organu rentowego, stwierdzającej zobowiązanie do zapłaty składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i odsetek za zwłokę w określonych w tej  decyzji kwotach, wynagrodzenie pełnomocnika będącego radcą prawnym powinno być ustalone na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. Nr 163 poz. 1349 ze zm.).

 

Komentarz: Tym razem optymistyczne wieści z Sądu Najwyższego. Problemem kosztów sądowych w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych (ustalenia podstawy prawnej ich przyznawania) Sąd Najwyższy zajmował się w ostatnim czasie kilkakrotnie. Każdorazowo  chodziło o odpowiedź na pytanie, czy mamy do czynienia ze sprawą, w których wysokość kosztów zastępstwa procesowego wyznaczona zostaje na podstawie § 11 ust. 2 w/w rozporządzenia, czy może podstawą jest ogólny przepis uzależniający wysokość kosztów o wartości przedmiotu sporu.  Pierwszy z przepisów posługuje się bowiem bardzo ogólnym pojęciem „spraw o świadczenia z ubezpieczenia społecznego”, ustalając stawkę minimalną na 60 zł. Biorąc pod uwagę, że § 5 w/w rozporządzenia nakazuje aby w sprawach nieokreślonych w rozporządzeniu wysokość składek minimalnych ustalać przyjmując za podstawę stawkę w sprawach o najbardziej zbliżonym rodzaju, istniała realna pokusa przyjmowania stawki minimalnej 60 zł we wszystkich sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. W cytowanej na wstępie uchwale Sąd Najwyższy uznał jednak, że w przypadku określonych w niej spraw składkowych nie będzie mieć zastosowania przepis zawarty w § 11 ust. 2 w/w rozporządzenia i nakazał stosowanie stawek minimalnych jak przy zwykłych sprawach o zapłatę tj. uzależnionych od wartości przedmiotu sporu. Wygrywając spór z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w tym zakresie można zatem liczyć, że ekonomiczny ciężar procesu (w przypadku zlecenia sprawy adwokatowi lub radcy prawnemu) poniesie organ rentowy, a nie jak to jest w większości przypadków osoba składająca odwołanie od decyzji. 

 

O tym kto ponosi koszty wygranego sporu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, wkrótce na moim BLOGU.