tel: +48 513 025 491

Kancelaria Prawna we Wrocławiu

Adwokat Grzegorz Kawka

Witam serdecznie na stronie Kancelarii prawnej adwokata Grzegorza Kawki. Kancelaria ma siedzibę we Wrocławiu. Adwokat Grzegorz Kawka świadczy pomoc prawną klientom indywidualnym i podmiotom gospodarczym na terenie całego kraju.
Zapraszam do współpracy. Grzegorz Kawka, adwokat Wrocław.

Oferta

Przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji ZUS

Postanowieniem z dnia 3 września 2014r. (III AUz 200/14) Sąd Apelacyjny we Wrocławiu oddalił zażalenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu w przedmiocie nieodrzucenia odwołania od decyzji ZUS.

 

Sąd Apelacyjny wskazał, że w odrębnym postępowaniu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych postępowanie o przywrócenie terminu w odniesieniu do odwołania, czyli pisma wszczynającego postępowanie nie jest stosowane. Sąd z urzędu, w trakcie wstępnego badania sprawy, dokonuje nie tylko sprawdzenia przez stronę terminu do wniesienia odwołania, ale także w przypadku stwierdzenia opóźnienia – ocenia jego rozmiar i przyczyny. Sąd ma dyskrecjonalną możliwość potraktowania spóźnionego odwołania tak, jakby zostało wniesione w terminie. Może tego dokonać  pod warunkiem uznania, że przekroczenie terminu nie jest nadmierne oraz że nastąpiło z przyczyn niezależnych od skarżącego. Stosownie do tych okoliczności odwołanie odrzuca albo nadaje mu bieg.  Sąd Apelacyjny wskazał również że wydanie odrębnego postanowienia w tym przedmiocie nie jest konieczne.

Sąd Apelacyjny nie znalazł podstaw do zakwestionowania oceny Sądu I instancji, który za przyczyny usprawiedliwiające opóźnienie w złożeniu odwołania uznał złe samopoczucie wnioskodawczyni po zabiegu cesarskiego cięcia i konieczność sprawowania opieki nad nowonarodzonym dzieckiem. Opóźnienie w złożeniu odwołania od decyzji ZUS wynosiło 2 dni, a zatem zdaniem Sądu Apelacyjnego nie było nadmierne.