tel: +48 513 025 491

Kancelaria Prawna we Wrocławiu

Adwokat Grzegorz Kawka

Witam serdecznie na stronie Kancelarii prawnej adwokata Grzegorza Kawki. Kancelaria ma siedzibę we Wrocławiu. Adwokat Grzegorz Kawka świadczy pomoc prawną klientom indywidualnym i podmiotom gospodarczym na terenie całego kraju.
Zapraszam do współpracy. Grzegorz Kawka, adwokat Wrocław.

Archiwum wpisów z: grudzień 2013

#1

Kiedy umowa na czas określony może być uznana za umowę na czas nieokreślony?

Mimo, że przepisy prawa pracy nie określają okresu, na który może być zawarta z pracownikiem terminowa umowa o pracę to w orzecznictwie sądowym zwraca się uwagę, że zawarcie 5-letniej umowy na czas określony z dopuszczalnością jej wcześniejszego rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem może być kwalifikowane jako zmierzające do obejścia przepisów prawa pracy  (zob. np. wyroki Sądu Najwyższego: z 25 października 2007r., II PK 49/07,  z 14 czerwca 2012r., II PK 222/11, wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z 13 czerwca 2013r., sygn. akt V Pa 73/13). W przypadku umowy zawartej na 9  i więcej lat tego rodzaju stwierdzenie przez sąd pracy jest już wysoce prawdopodobne (por. wyroki Sądu Najwyższego: z 7 września 2005r. II PK 294/04, z 14 lutego 2012 r., II PK 136/11).

W wypowiedziach orzeczniczych zwraca się uwagę, na to że: 1) standardem prawa pracy pozostaje umowa na czas nieokreślony, natomiast umowa terminowa jest wyjątkiem; 2) zawieranie długoletnich umów o pracę  z możliwością wcześniejszego ich rozwiązania za wypowiedzeniem jest uzasadnione wtedy, gdy strony stosunku pracy jednoznacznie i zgodnie zmierzały do zawarcia pracowniczego kontraktu terminowego; dostrzega się przy tym problem wykorzystywania przez pracodawców swojej ekonomicznej przewagi  i jednostronnego narzucania pracownikowi obu przedmiotowych klauzul umowy  o pracę – klauzuli terminowej i klauzuli wypowiedzenia; 4) zawarcie umowy terminowej powinno zakładać istnienie usprawiedliwionego interesu obu stron stosunku pracy; dostrzega się przy tym, że zapewnienie stabilizacji wynikającej  z długiego zatrudnienia jest pozorną korzyścią pracownika, z uwagi na jednoczesne zapewnienie sobie przez pracodawcę nieskrępowanego mechanizmu rozwiązania stosunku pracy (możliwość rozwiązania umowy w każdej chwili, z krótkim okresem wypowiedzenia i bez podania przyczyny).

więcej

#2

Praca w gospodarstwie rolnym a świadczenie przedemerytalne

Skuteczne okazało się odwołanie Klienta od decyzji ZUS w przedmiocie świadczenia przedemerytalnego. Sąd Okręgowy we Wrocławiu wyrokiem z dnia 16 grudnia 2013r. zmienił decyzję organu rentowego i przyznał wnioskodawczyni prawo do świadczenia przedemerytalnego od dnia 22 lutego 2013r. (VIII U 2652/13). Istota sporu koncentrowała się wokół  doliczenia do stażu ubezpieczeniowego okresu pracy wnioskodawczyni w gospodarstwie rolnym Jej rodziców. Sąd w oparciu o dokumenty zawarte w aktach emerytalnych, a także zeznania świadków i  wnioskodawczyni uznał, że ubezpieczona udowodniła okres pracy w gospodarstwie rolnym w zakresie niezbędnym do uzupełnienia okresu wymaganego do przyznania świadczenia przedemerytalnego.

więcej

#3

Naruszenie ustawy o zwolnieniach grupowych a odszkodowanie

Sąd Okręgowy we Wrocławiu uwzględnił w całości apelację Klientki i zmienił wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia w ten sposób, że zasądził na rzecz pracownika odszkodowanie w związku z niezgodnym z prawem wypowiedzeniem umowy o pracę (wyrok z 12 grudnia 2013r., VII Pa 328/13). Sąd II instancji wskazał, że procedura informacyjno-konsultacyjna przewidziana przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników „ma dla pracodawcy charakter obligatoryjny”  i „w żadnym przypadku nie może ona  zostać zarzucona„. W razie zaistnienia takiej sytuacji złożone oświadczenia woli o wypowiedzeniu będą w sferze legalności wadliwe, tym samym pracownikom przysługują uprawnienia przewidziane w art. 45 Kodeksu pracy.

 

O tym jak zapatrywał się na naruszenie procedury określonej we wspomnianej ustawie Sąd Rejonowy, wkrótce na moim BLOGU.

więcej