tel: +48 513 025 491

Kancelaria Prawna we Wrocławiu

Adwokat Grzegorz Kawka

Witam serdecznie na stronie Kancelarii prawnej adwokata Grzegorza Kawki. Kancelaria ma siedzibę we Wrocławiu. Adwokat Grzegorz Kawka świadczy pomoc prawną klientom indywidualnym i podmiotom gospodarczym na terenie całego kraju.
Zapraszam do współpracy. Grzegorz Kawka, adwokat Wrocław.

#1

„wypowiedzenie za porozumieniem stron”, „wygaśnięcie umowy” i „wypowiedzenie w trybie dyscyplinarnym”

 Przesadziłbym mówiąc, że słyszę to codziennie. Kiedyś „na poradach” w Inspekcji Pracy (PIP) częściej. Teraz rzadziej, ale niestety wciąż stosunkowo za często. Skoro po 7 latach (tyle już praktykuję) problem jest aktualny, czuję się w obowiązku o tym napisać. W celach edukacyjnych, trochę dla porządku, a może po prostu dla spokoju ducha. Rzecz dotyczy zwrotów wskazanych w temacie posta. Początkowo miałem problemy z ich rozszyfrowaniem. Dzisiaj już wiem, że ilekroć ktoś wspomina o:

a. „wypowiedzeniu za porozumieniem stron” to ma na myśli rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron w odpowiedzi na ofertę pracodawcy. Dziwne połączenie i wyjątkowo niewłaściwe. Raczej nie do przyjęcia tak jak to się stało z równie dziwną premią uznaniową. Stąd myślę że warto zapamiętać, że tam gdzie pracownik i pracodawca zgodnie oświadczają wolę rozwiązania umowy nigdy nie mamy do czynienia z wypowiedzeniem umowy o pracę tylko z porozumieniem stron, nawet wówczas, gdy do rozwiązania umowy w ten sposób dochodzi z inicjatywy pracodawcy. Wskazać wreszcie trzeba na konsekwencje zawarcia porozumienia stron. Do najważniejszych należy brak możliwości zmiany podjętej w sprawie rozwiązania umowy decyzji. Od porozumienia nie służy bowiem odwołanie do sądu pracy. Teoretycznie jest możliwe wzruszenie porozumienia jednak w praktyce powoływanie się na wady oświadczenia woli np. błąd lub groźbę jest w większości przypadków skazane na niepowodzenie. Nie mniej istotną sprawą jest wpływ zawartego porozumienia na prawo do zasiłku dla bezrobotnych. O tym czy warto bać się wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę wkrótce na moim BLOGU.

b. tym, że „jego umowa wygasła” to ma na myśli, że umowa o pracę rozwiązała się z upływem okresu, na jaki była zawarta (art. 30 § 1 pkt 4 Kodeksu pracy) lub też właśnie upłynął okres wypowiedzenia umowy o pracę. Tymczasem zapamiętać trzeba, że do wygaśnięcia umowy o pracę – instytucji dobrze znanej ustawie Kodeks pracy – dochodzi w trzech sytuacjach: 1) śmierci pracownika, 2) śmierci pracodawcy (nie zawsze), 3) z upływem 3 miesięcy nieobecności pracownika w pracy z powodu tymczasowego aresztowania. Teoretycy prawa pracy nie powinni mnie skrytykować jeżeli wskaże, że tym różni się wygaśnięcie umowy o pracę od jej rozwiązania, że w pierwszym przypadku do ustania stosunku pracy dochodzi wskutek zdarzeń niezależnych od samego działania stron umowy o pracę. Natomiast do rozwiązania umowy jest niezbędne działanie jednej lub obu stron stosunku pracy  (w postaci oświadczenia jednej lub obu stron) np. wypowiedzenie, porozumienie stron itd.

c. „wypowiedzeniu w trybie dyscyplinarnym„, to ma na myśli rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika. To mój faworyt, albowiem zwrot ten równie często jak z ust pracowników słyszę od profesjonalistów. Podobnie jak wypowiedzenie za porozumieniem stron również wypowiedzenie w trybie jest zlepkiem, który łączy dwa diametralnie różne tryby rozwiązania umowy o pracę.  O ile o wypowiedzeniu umowy o pracę można powiedzieć, że jest normalnym sposobem rozwiązania umowy o pracę o tyle rozwiązanie umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym jest szczególnym (nadzwyczajnym) trybem, po który pracodawcy powinni sięgać wyjątkowo i z ostrożnością. Przyczyny wypowiedzenia nie muszą być doniosłe, natomiast rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym uzasadniają szczególne okoliczności. Wreszcie to o czym trzeba było wspomnieć na samym początku. Czym jest „dyscyplinarka” określana również mianem „52-ójki”. Jest niczym innym jak rozwiązaniem umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. Charakteryzuje się tym, że umowa rozwiązuje się natychmiast i nie występuje tutaj żaden okres pomiędzy oświadczeniem o rozwiązaniu umowy, a skutkiem w postaci ustania stosunku pracy. Inaczej mówiąc przy dyscyplinarce nie ma okresu wypowiedzenia, a umowa rozwiązuje się natychmiast.   

Dużo więcej o wypowiedzeniu umowy o pracę, porozumieniu w sprawie rozwiązania umowy o pracę i szczególnym trybie rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, wkrótce na moim BLOGU.

Grzegorz Kawka, adwokat Wrocław

 

 

 

 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *